INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”)

1. Naše identifikačné a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spoločnosti CORA Myjava, s. r. o., Brezovská 460/9, 907 01 Myjava, IČO: 36313254, telefonický kontakt: 0907 630 818, emailový kontakt: kovacova@coramyjava.sk.

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa

Záleží nám na ochrane vášho súkromia. Aj preto sme poverili výkonom dohľadu nad spracúvaním osobných údajov zodpovednú osobu, ktorú môžete kedykoľvek kontaktovať:

 1. osobne alebo písomne na adrese uvedenej vyššie,
 2. telefonicky na čísle 0948268523,
 3. alebo elektronicky prostredníctvom emailovej adresy zodpovednaosoba@amso.sk.

3. Ako osobné údaje spracúvame?

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov spracúvame osobné údaje pre rôzne účely. Pričom každý účel spracúvania je charakterizovaný:

 1. samostatnými činnosťami spracúvania osobných údajov, ktoré vedú k jeho dosiahnutiu,
 2. príslušným právnym základom (resp. oprávnením k spracúvaniu osobných údajov),
 3. rôznymi príjemcami, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené,
 4. rôznou dobou uchovávania osobných údajov, resp. lehotou pre výmaz osobných údajov.

V nasledujúcich častiach nájdete podrobnejšie informácie o jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov.

 

3.1 Účel spracúvania: Zapožičiavanie vozidiel

Vaše osobné údaje budeme spracúvať z dôvodu zapožičania vozidla, predvádzacieho alebo náhradného vozidla. Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s vašimi osobnými údajmi budeme vykonávať napríklad tieto spracovateľské činnosti:

 • vyhotovenie kópie časti dokladov (občiansky preukaz, vodičské oprávnenie, pas, povolenie na pobyt),
 • vyhotovenie zmluvy o zapožičaní vozidla,
 • nahlasovanie zapožičaných vozidiel cudzincami,
 • poskytnutie osobných údajov príslušným orgánom v prípade mimoriadnej udalosti (napríklad nehoda, škoda alebo krádež vozidla).

 

Právny základ spracúvania

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe:

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie osobných údajov našou zákonnou povinnosťou, napríklad zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Bez spracúvania osobných údajov si nemôžeme plniť povinnosti, ktoré nám ukladajú osobitné zákony.

 • čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je náš oprávnený záujem, keď vaše osobné údaje spracúvame s cieľom ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa.

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov.

 

Poskytovanie osobných údajov príjemcom

Osobné údaje nie sú poskytované ďalším príjemcom okrem prípadov, keď sú údaje spracúvané v súvislosti s riešením poistných udalostí, krádeží, škôd a pod., kedy sú osobné údaje poskytované príslušným poisťovniam, polícii, prípadne iným orgánom postupujúcim podľa osobitných zákonom.

 

Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)

Osobné údaje budeme uchovávať v zmysle nášho registratúrneho plánu, a to:

 • údaje z technického preukazu 10 rokov
 • údaje z vodičského oprávnenia 10 rokov
 • zmluvy o prenájme vozidla 5 rokov.

 

 

3.2 Účel spracúvania: Predaj vozidiel

Vaše osobné údaje budeme spracúvať z dôvodu realizácie predaja vozidiel. Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s vašimi osobnými údajmi budeme vykonávať napríklad tieto spracovateľské činnosti:

 • objednanie vozidla,
 • vzájomná komunikácia o dostupnosti vozidla,
 • predaj vozidla a odovzdanie vozidla (skladové, náhradné, predvádzacie)

 

Právny základ spracúvania

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe:

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Bez spracúvania osobných údajov nie je možné pristúpiť k plneniu predmetu zmluvy.

 

Poskytovanie osobných údajov príjemcom

Osobné údaje sú v nevyhnutnom rozsahu poskytované ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

 

Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)

Osobné údaje budeme uchovávať v zmysle nášho registratúrneho plánu, a to:

 • zmluvy a súvisiace daňové doklady 10 rokov

 

3.3 Účel spracúvania: Servis vozidiel

Vaše osobné údaje budeme spracúvať z dôvodu servisu vozidla. Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s vašimi osobnými údajmi budeme vykonávať napríklad tieto spracovateľské činnosti:

 • vystavenie zákazkového listu,
 • rozšírenie zákazky,
 • poskytnutie servisu,
 • kontaktovanie zákazníka o ukončení servisu, a oprave vozidla,
 • informovanie zákazníka o blížiacom sa termíne ukončenia platnosti STK, EK, o zvolávacej akcii na vozidlo, o servisnej prehliadke vozidla.

 

Právny základ spracúvania

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe:

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Bez spracúvania osobných údajov nie je možné pristúpiť k poskytnutiu servisnej služby.
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je náš oprávnený záujem. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov.

 

Poskytovanie osobných údajov príjemcom

Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom.

 

Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)

Osobné údaje budeme uchovávať v zmysle nášho registratúrneho plánu, a to:

 • servisné zmluvy 5 rokov.

 

 

3.4 Účel spracúvania: Riadenie vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi

Aby sme mohli efektívne riadiť naše vzťahy s obchodnými partnermi, zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi, o dotknutej osobe spracúvame podľa potreby: meno, priezvisko, názov organizácie, telefónne číslo, e-mailovú adresu; informácie, ktoré sú predmetom komunikácie. Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s vašimi osobnými údajmi budeme vykonávať napríklad tieto spracovateľské činnosti:

 • evidencia kontaktných údajov odberateľa, dodávateľa a ich zamestnancov v systéme prevádzkovateľa
 • manažment dopytov (servis, zapožičanie vozidiel a pod.),
 • vypracovanie cenových ponúk,
 • komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi,
 • riešenie reklamácií,
 • sledovanie a vyhodnocovanie spokojnosti zákazníka (napríklad v súvislosti s predajom vozidiel, servisom a pod.)

 

Právny základ spracúvania

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe:

 • čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie osobných údajov našou zákonnou povinnosťou, napríklad zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Bez spracúvania osobných údajov si nemôžeme plniť povinnosti, ktoré nám ukladajú osobitné zákony.

 • čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je náš oprávnený záujem. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov.

 

Poskytovanie osobných údajov príjemcom

Osobné údaje sú v nevyhnutnom rozsahu poskytované ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

 

Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)

Osobné údaje budeme uchovávať v zmysle nášho registratúrneho plánu, a to:

 • všeobecná korešpondencia 3 roky,
 • manažment dopytov a vzájomná komunikácia 5 rokov
 • evidencia došlej a odoslanej pošty 5 rokov,
 • cenové dohody 10 rokov.

 

3.5 Účel spracúvania: Účtovná agenda

Za účelom riadneho vedenia účtovnej agendy, o dotknutej osobe spracúvame podľa potreby: názov organizácie, titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt. Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s vašimi osobnými údajmi budeme vykonávať napríklad tieto spracovateľské činnosti:

 • evidencia, zaúčtovanie faktúr (dodávateľsko - odberateľských),
 • spracovanie ostatných daňových a účtovných dokladov.

 

Právny základ spracúvania

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe:

 • čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie osobných údajov našou zákonnou povinnosťou, napríklad zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Bez spracúvania osobných údajov si nemôžeme plniť povinnosti, ktoré nám ukladajú osobitné zákony.

 

Poskytovanie osobných údajov príjemcom

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym príjemcom.

Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)

Osobné údaje budeme uchovávať v zmysle nášho registratúrneho plánu, a to:

 • dodávateľsko odberateľské faktúry 10 rokov,
 • pokladničné doklady 10 rokov,
 • bankové výpisy 10 rokov.

 

 

3.6 Účel spracúvania: Propagácia organizácie

Za účelom prezentácia aktivít a činnosti spoločnosti, zverejňujeme podľa konkrétnej sietuácie prezentačné videá, PR články, fotografie.

Právny základ spracúvania

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe:

 • čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým jej dobrovoľný súhlas dotknutej osoby. Pričom súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Poskytovanie osobných údajov príjemcom

Osobné údaje budeme spracúvať v spolupráci s poskytovateľom služieb webhostingu a s využitím služieb spoločnosti Facebook Ireland Limited, Írsko

Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)

 • Osobné údaje, budeme spracúvať do odvolania poskytnutého súhlasu.

3.7 Účel spracúvania: Agenda uchádzačov o zamestnanie

Ak sa chcete stať súčasťou nášho kolektívu, potom vaše osobné údaje budeme spracúvať výhradne za účelom výberu zamestnancov v rámci prebiehajúceho obsadzovania voľnej pracovnej pozície, pričom vykonávame tieto činnosti spracúvania:

 • získavanie a evidencia žiadostí o prijatie do zamestnania počas obsadzovania voľnej pracovnej pozície (spracúvame napríklad titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický a emailový kontakt, údaje o vzdelaní a ďalšie osobné údaje obsiahnuté v životopise, v motivačnom liste a v ostatných uchádzačom predložených dokumentoch).
 • realizácia pracovného pohovoru (spracúvame napríklad titul, meno, priezvisko, údaje o vzdelaní a ďalšie osobné údaje obsiahnuté v životopise, v motivačnom liste a v ostatných uchádzačom predložených dokumentoch a údaje získané počas pohovoru s uchádzačom).
 • uchovávanie žiadostí o prijatie do zamestnania po ukončení výberového konania (spracúvame napríklad titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický a emailový kontakt, údaje o dosiahnutom vzdelaní).

Právny základ spracúvania

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe:

 • čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce.
 • čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je súhlas so spracúvaním. Pričom súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Poskytovanie osobných údajov príjemcom

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym príjemcom.

Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)

Osobné údaje budeme spracúvať počas trvania výberového konania. V prípade, ak nám udelíte svoj súhlas so spracúvaním, počas doby platnosti udeleného súhlasu, a to 6 mesiacov.

3.8 Účel spracúvania: Servisné služby poistných udalostí

V rámci poskytovania servisných služieb poistných udalostí vystupujeme v pozícii sprostredkovateľa, a to vo vzťahu k príslušnej poisťovne. Aby sme dosiahli prevádzkovateľom vytýčený účel spracúvania, s vašimi osobnými údajmi budeme vykonávať napríklad tieto spracovateľské činnosti:

 • vyhotovenie kópie občianskeho preukazu, vodičského oprávnenia a technického preukazu motorového vozidla
 • vykonanie obhliadky vozidla,
 • vypracovanie cenovej kalkulácie
 • poskytnutie servisu.

Poskytovanie osobných údajov príjemcom

Osobné údaje poskytujeme na základe zmluvy príslušnej poisťovni, a to:

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • UNION poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a. s.
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • AXA životní pojišťovna a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.

3.9 Účel spracúvania: Sprostredkovanie leasingu

V rámci sprostredkovania financovania prostredníctvom leasingu vystupujeme v pozícii sprostredkovateľa, a to vo vzťahu k príslušnej leasingovej spoločnosti. Aby sme dosiahli prevádzkovateľom vytýčený účel spracúvania, s vašimi osobnými údajmi budeme vykonávať napríklad tieto spracovateľské činnosti:

 • sprostredkovanie zmluvy o finančnej službe.

Poskytovanie osobných údajov príjemcom

Osobné údaje poskytujeme na základe zmluvy príslušnej leasingovej spoločnosti, a to:

 • VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., Vajnorská 98, 831 04

3.10 Účel spracúvania: Marketingové služby a finančné výhody ŠKODA

V rámci poskytovania marketingových služieb a finančných výhod vystupujeme v pozícii sprostredkovateľa, a to vo vzťahu k spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, ktorá je prevádzkovateľom. Aby sme dosiahli prevádzkovateľom vytýčený účel spracúvania, s vašimi osobnými údajmi budeme vykonávať napríklad tieto spracovateľské činnosti:

 • získavanie osobných údajov pre marketingové služby, napr. na zasielanie magazínu ŠKODA, účasť v súťaži, zasielanie obchodných ponúk, testovacie jazdy, meranie spokojnosti zákazníkov pri kúpe alebo oprave vozidla značky ŠKODA
 • získavanie osobných údajov za účelom poskytnutia finančnej výhody pri akciových modeloch a zvýhodnených akciách prevádzkovateľa na zdokumentovanie oprávnenosti poskytnutej výhody

Poskytovanie osobných údajov príjemcom

Osobné údaje poskytujeme na základe zmluvy spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava.

4. Prevádzka našej fanúšikovskej stránky a využívanie nástrojov Facebook

Prostredníctvom sociálnej siete Facebook, na ktorej máme umiestnenú našu fanúšikovskú stránku prezentujeme naše produkty. Spoločnosť Facebook Ireland Limited je spolu s nami tzv. spoločným prevádzkovateľom, a to vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom, keďže nám poskytuje rôzne štatistiky. Za účelom plnenia požiadaviek všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa môžete oboznámiť s dodatkom prevádzkovateľa k štatistikám stránky.

K spracúvaniu osobných údajov dochádza tak, že spoločnosť Facebook umiestni do vášho počítača alebo iného zariadenia, prostredníctvom ktorého navštívite našu fanúšikovskú stránku tzv. cookies. (Cookies predstavuje krátky text – alfanumerický reťazec, ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stránok a stala sa tak úplne bežnou.) Tieto zostávajú aktívne počas dvoch rokov, ak nie sú vymazané. Vzhľadom na to, že takto spracúvané osobné údaje môžu byť spracúvané aj spoločnosťou Facebook, Inc., so sídlom v USA, môžu byť osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, a to v režime „bezpečného štítu“.

Všetko o tom, ako Facebook spracúva cookies sa môžete dočítať v zásadách používania súborov cookies.

V prípade využívania nástrojov Facebook (ako sú napríklad tlačidlá „to sa mi páči“ alebo „zdieľať“), vystupuje Facebook ako náš sprostredkovateľ (podmienky spracúvania sprostredkovateľského vzťahu) alebo samostatný prevádzkovateľ (zmluvné podmienky pre nástroje Facebooku).

Keď si prezeráte naše webové stránky, nástroj Facebook vytvorí spojenie medzi vašim prehliadačom a servermi spoločnosti Facebook. Ak kliknete na tlačidlo „páči sa mi“ alebo „zdieľať“ v čase, keď ste prihlásený do svojho účtu na Facebooku, môžete prepojiť obsah našej webovej stránky s vaším profilom. Ak si neželáte, aby Facebook spájal návštevu našich stránok s vašim užívateľským účtom, v čase návštevy našich stránok sa odhláste z vášho facebookového účtu.

5. Aké máte práva a ako si ich môžete uplatniť

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 1. Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.
 2. Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás kontaktovať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 3. Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov.
 4. Vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. To znamená, že za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 5. Namietať spracovanie vašich osobných údajov.
 6. Vyžadovať prenositeľnosť vašich osobných údajov.

Vo veci uplatnenia si vašich práv, nás prosím kontaktujte prostredníctvom hore uvedených kontaktných údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.